TISSUES

Tissue expression database

PCYT1B tissues

PCYT1B [ENSP00000368439]

Phosphate cytidylyltransferase 1, choline, beta; Controls phosphatidylcholine synthesis.

Synonyms:  PCYT1B,  PCYT1Bp,  hPCYT1B,  F2Z2B1,  PCYT1B-001 ...

Linkouts:  STRING  Pharos  UniProt  OMIM

0 1 2 3 4 5 Confidence