TISSUES

Tissue expression database

KIAA1614 tissues

KIAA1614 [ENSP00000356560]

Uncharacterized protein KIAA1614; KIAA1614

Synonyms:  KIAA1614,  Q5VZ46,  Q5VZ46p,  hQ5VZ46,  57710 ...

Linkouts:  STRING  Pharos  UniProt

0 1 2 3 4 5 Confidence