TISSUES

Tissue expression database

MYEOV2 tissues

MYEOV2 [ENSP00000304147]

Myeloma overexpressed 2

Synonyms:  MYEOV2,  MYEOV2p,  hMYEOV2,  J3QT29,  Q8WXC6 ...

Linkouts:  STRING  Pharos

0 1 2 3 4 5 Confidence