TISSUES

Tissue expression database

KIAA1143 tissues

KIAA1143 [ENSP00000296121]

KIAA1143

Synonyms:  KIAA1143,  K1143_HUMAN,  315095,  57456,  A8K0I4 ...

Linkouts:  STRING  Pharos  UniProt

0 1 2 3 4 5 Confidence