TISSUES

Tissue expression database

EI24 tissues

EI24 [ENSP00000278903]

Etoposide induced 2.4 mRNA

Synonyms:  EI24,  EI24p,  hEI24,  A6NES3_HUMAN,  E9PK61_HUMAN ...

Linkouts:  STRING  Pharos  UniProt #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8  OMIM

0 1 2 3 4 5 Confidence